Obchodní podmínky a reklamační řád

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Obchodní podmínky a reklamační řád firmy G-POWER s.r.o. se řídí platnými ustanoveními Obchodního zákoníku České republiky. Ostatní cizojazyčné verze obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou pouze orientační a její překlad nemusí být vždy doslovný. Závazná je tak pouze česká verze Obchodních podmínek a reklamačního řádu firmy G-POWER s.r.o. Případné spory budou řešeny dle platné české legislativy a na území České republiky.

Nejčastěji kladené dotazy:

Jak mám vytvořit objednávku?

Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stánek poskytovatele služeb www.segwayceskykrumlov.com, telefonicky, osobně (v provozovně poskytovatele služeb uvedených na www.g-power.cz) nebo e-mailem info@g-power.cz

Kde mohu uplatnit svou poukázku na sportovní zážitek?

Jelikož námi nabízené zážitky probíhají na více místech, není kontaktní adresa pro všechny aktivity stejná. Konkrétní adresa lokality Vámi vybraného zážitku bude vždy přiložena v potvrzovacím emailu Vaší objednávky. Při jakékoliv nejasnosti nás prosím kontaktujte na e-mail info@g-power.cz.

Jak mohu zrušit svou rezervaci sportovního zážitku?

Vaši rezervaci lze zrušit, změnit termín a jinak upravovat na kontaktním emailu info@g-power.cz.

Je u zrušeného sportovního zážitku vratná záloha?

Pokud Vaši rezervaci zrušíte, složená záloha je nevratná, ale můžete si místo ní vybrat aktivitu v jiný, vámi stanovený termín. V takovém případě vámi již zaplacená záloha Vám bude z nového zážitku odečtena.

Kde mohu ohodnotit aktivity SEGWAY TOURS?

V případě vaší spokojenosti budeme moc rádi za Vaše kladné hodnocení na našich facebookových stránkách ( https://www.facebook.com/…CeskyKrumlov )
Při jakékoliv nepříjemnosti nebo problému s instruktorem nás prosím kontaktujte na email info@g-power.cz. Budeme rádi za Váš podnět, v brzké době sjednáme nápravu a Vám nabídneme kompenzaci způsobených nepříjemností.

Všeobecné obchodní podmínky firmy G-POWER s.r.o.:

Vzájemný vztah mezi klientem a firmou G-POWER s.r.o. (dále jen půjčovna) se řídí ustanovením obchodního zákoníku.
Klient je povinen užívat vybavení zapůjčené ke sportovní aktivitě pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem a zacházet s ním šetrně, aby na vybavení nedošlo ke škodě a k jeho nadměrnému opotřebení.
Klient je povinen vrátit půjčovně vždy konkrétní vybavení, které mu bylo zapůjčeno, nikoli vybavení jiné stejného druhu.
Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po jejím zániku je klient povinen vypůjčené vybavení půjčovně vrátit.
Vybavení může užívat pouze klient a osoby jím určené. V případě poškození vybavení osobou, které klient vybavení svěřil, nese odpovědnost sám klient a zavazuje se uhradit půjčovně náklady na opravu vybavení.
V případě krádeže vybavení je klient povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit půjčovně protokol o ohlášení krádeže.
V případě nevrácení vybavení z jakýchkoli důvodů, nebo v případě poškození vybavení, je klient povinen uhradit vzniklou škodu dle ceníku vybavení do 20 dnů od konce platnosti smlouvy.
Za pozdní vrácení vybavení se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku jednodenního zapůjčení za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.
Klient se zavazuje vrátit poskytnuté vybavení ve sjednané lhůtě a na místě, které bylo ve smlouvě sjednáno.
Klient neodpovídá za běžné opotřebení vypůjčeného vybavení, které je způsobeno běžným provozem při aktivitě.
Půjčovna poskytne klientovi náhradní vybavení, pokud došlo k jeho nefunkčnosti vinou půjčovny.
Klient si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Půjčovna nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.
Klient podpisem stvrzuje, že byl seznámen s technickým stavem vybavení, byl proškolen o bezpečnosti jeho užití a je si vědom rizik vzniklých s neuváženým používáním půjčeného vybavení.
Osobní údaje klienta budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Klient projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, rodné číslo, číslo OP nebo jiného dokladu, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy.

REKLAMAČNÍ ŘÁD:

  1. V případě Vaší nespokojenosti můžete podat reklamaci s poskytnutou službou na emailové adrese info@g-power.cz
  2. Firma G-POWER s.r.o. se zavazuje reagovat na podanou reklamaci nejdéle do 5 pracovních dní.
  3. Firma G-POWER s.r.o. se zavazuje vyřídit podanou reklamaci nejdéle do 30 dní.

© 2012 - 2021 G-Power, s.r.o. & Webarium s.r.o.